O BOGI

Právě v BOGI SPORTU se dítě naučí většinu nejznámějších sportů jak kolektivních, tak individuálních, a zjistí, co ho baví a jakým směrem se chce nadále rozvíjet. Harmonogram je přesně daný již od začátku školního roku. Máme jasně stanoveno, kdy a co budeme v průběhu roku trénovat. Věnujeme se atletice, gymnastice, bojovým sportům a sportovním hrám jako je házená, fotbal, florbal, basketbal, vybíjená, mini softball a badminton. Formou her si děti osvojí prvotní dovednosti pohybu.

Během tréninků dbáme na správné provedení cviků se zaměřením na zdravotní cvičení. Je to jedna z věcí, která je velmi často opomíjená ve sportovních klubech. Tým trenérů je doplňen o fyzioterapeuta (externista) a specialistu na zdravotní cvičení pro děti.

Nejdůležitější je, aby sport děti bavil a dokázal v nich probudit chuť sportovat. Proto je každý trénink koncipován formou zábavy.

V průběhu přípravky Vám sdělíme jakému sportu by se Vaše dítě mohlo dále věnovat, zdali je více týmovým hráčem nebo individualistou. Jestli jej dále rozvíjet u nás s přesnou specializací na daný sport, nebo navázat spolupraci s konkrétním sportovním klubem či oddílem v Lovosicích, který rádi zprostředkujeme.

Název klubu vznikl spojením dvou anglických slov BOYS a GIRLS.

Nabízíme

Sportovní dětskou přípravu

Sportovní přípravku vedeme formou zábavy pro děti. Chceme docílit co nejvíce přesně koordinovaných pohybů a hlavně dokázat v dětech probudit chuť sportovat.

Turnaje a zápasy

V průběhu roku jsou pro děti pořádány turnaje ve sportech, které v přípravce trénovaly a jejichž pravidla si osvojily. Připraveny jsou dva typy turnajů.

Prvním je/jsou turnaj/zápasy, ve kterých se děti utkají navzájem, tj. pouze v rámci přípravky BOGI. O pořadatelství a rozhodování utkání a výkonů se postarají trenéři BOGI přípravky. Děti jsou po turnaji náležitě odměněny diplomy, poháry a věcnými dary od sponzorů.

Druhý typ turnaje slouží k porovnání sil. Tým BOGI se utká s konkrétním specializovaným sportovním klubem.

Příměstské tábory

Tábory začínají vždy ráno a končí v odpoledních hodinách. Náplní jsou celodenní sportovní aktivity v podobě her, zdravotního cvičení, miniturnajů a zápasů. Součástí je vyhlášení a ocenění disciplín. Během tábora bude také probíhat výuka anglického jazyka.

Zdravotní cvičení

Každý trénink bude zakončen zdravotním cvičením. Cvičení je preventivní, ale i terapeutické. Pokud například sledujete na svém dítěti, že má odstáté lopatky či ploché nohy nebo je jednostranně sportovně přetížené, bude pro něj ideální. 


Deklarace o ochraně osobních údajů

Cílem vydání tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů (našich členů, hráčů, funkcionářů nebo obchodních partnerů) a celé sportovní veřejnosti, že BOGI SPORT klub, z. s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. zcela respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. BOGI SPORT klub, z. s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") a Právní řád ČR. Tyto právní předpisy BOGI SPORT klub, z. s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. doplňuje o interní pravidla ochrany osobních údajů, např. bezpečnostní směrnici, která směřuje k naplnění účelu, tedy posílení práv subjektů osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

BOGI SPORT klub, z. s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů postupně implementuje pravidla, na jejichž základě zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen ze zákonných právních titulů dle čl. 6 a 9 GDPR. Jedná se o takové identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dále také Vaše kontaktní údaje jako jsou adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a obdobné údaje.

Vaše identifikační osobní údaje zpracováváme zejména za účelem vedení své členské základny, také za účelem doložení naší členské základny v rámci struktury příslušného sportovního svazu a ČUS a příslušnému orgánu státní správy a samosprávy, jakož i kontroly Vaší totožnosti při konání sportovních utkání. Vaše kontaktní údaje zpracováváme za účelem snadné komunikace s Vámi.

Proč zpracováváme Vaše údaje

Nejčastějším důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění právní povinnosti, plnění podmínek stanovených ve vnitřních předpisech klubu, příslušného svazu a ČUS, smlouva, veřejný zájem nebo ochrana životně důležitých zájmů subjektu. Pokud se rozhodnete, že chcete zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, máte možnost tak učinit písemně na e-mailové adrese info@bogi-sport.cz. Upozorňujeme, že můžeme smazat jen ty osobní údaje, k jejichž zpracování jsme pozbyli právní titul.

Komu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty

BOGI SPORT klub, z. s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. tímto ujišťuje, že nikdy nebude sdílet žádné osobní údaje se třetími stranami bez předchozího upozornění. V případě, že k tomu dojde, BOGI SPORT klub, z. s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. se zavazuje se smluvními stranami uzavřít smlouvu o dodržování ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty příslušnému okresnímu sdružení České unie sportu, výkonnému výboru České unie sportu a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Jak je zajištěna bezpečnost osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. BOGI SPORT klub, z. s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. disponuje všemi prostředky nutnými pro ochranu osobních údajů, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.

Udělení souhlasu

S výjimkou zákonem, smlouvou, či interními předpisy stanovených případů zpracováváme osobní údaje výlučně s udělením souhlasu subjektu údajů.

Vašepráva

V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě žádosti. Máte právo po BOGI SPORT klub, z. s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracovává a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se takto bude dít. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.
 • Právo na přesnost osobních údajů. BOGI SPORT klub, z. s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. přijme veškerá opatření, aby zpracovávala přesné a aktuální údaje. BOGI SPORT klub, z. s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. má povinnost ověřit, zda zpracovává přesné údaje, v jiném případě je vymaže nebo opraví.
 • Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, aby BOGI SPORT klub, z. s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. vymazala Vaše údaje a nadále je neuchovávala, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování. Pokud by došlo k takové výjimce, je BOGI SPORT klub, z. s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. povinna Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.
 • Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi správci osobních údajů.
 • Jak již bylo zmíněno výše, GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky BOGI SPORT klub, z. s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. přestane zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování či jiné zákonné důvody.

Kontaktujte nás

Víme, že poskytování osobních údajů představuje velice citlivou problematiku, proto v případě jakéhokoliv dotazu či žádosti o vysvětlení nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@bogi-sport.cz.


Přihláška klubu

Přihláška je závazná a podepsáním přihlášky souhlasíte se zaplacením příspěvku nejpozději do dvou týdnu od nastoupení do přípravky. Příspěvek je nevratný, vratný pouze ve výjmečné situaci, např.: závažné onemocnění, závažné zranění, úmrtí v rodině apod.


BOGI SPORT APLIKACE

BOGI SPORT klub, z.s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. vytvořil aplikaci BOGI SPORT jako bezplatnou aplikaci. Tuto Službu poskytuje BOGI SPORT klub, z.s. a BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. bez nákladů a je určen k použití tak, jak je.

Tato stránka slouží k informování návštěvníků o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, pokud se někdo rozhodne použít naši službu.

Pokud se rozhodnete používat naši službu, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souvislosti s těmito zásadami. Osobní údaje, které shromažďujeme, se používají k poskytování a vylepšování Služby. Vaše údaje nebudeme používat ani s nikým sdílet, s výjimkou případů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Pojmy použité v těchto zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich podmínkách, které jsou také přístupné na webových stránkách BOGI SPORT, pokud nejsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů jinak definovány.

Shromažďování a používání informací

Pro aplikaci můžeme při používání naší služby vyžadovat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, mimo jiné včetně:

 • Jména
 • Příjmení
 • Datum narození
 • Poloha (pouze město)
 • Telefonní číslo

Informace, které požadujeme, si ponecháme a použijeme je, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Aplikace využívá služby třetích stran, které mohou shromažďovat informace použité k vaší identifikaci. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb třetích stran používaných aplikací:

 • Google Play Services
 • Google Analytics for Firebase

Aplikace také využívá data protokolu pro zlepšení výkonu a využití aplikace. Tato data protokolu mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení ("IP"), název zařízení, verze operačního systému, konfigurace aplikace při využívání naší služby, čas a datum vašeho používání služby a další statistiky.

Bezpečnost

Vážíme si vaší důvěry v poskytování vašich osobních údajů, proto se snažíme používat komerčně přijatelné způsoby jejich ochrany. Pamatujte však, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný a spolehlivý a nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat, zda neobsahuje nějaké změny. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Tato politika je účinná od 22.9.2020.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

+420 724 918 604

info@bogi-sport.cz